£5508 funtów, ile to złotych PLN?

Kurs euro (symbol € lub EUR) z dnia 2020-05-13 to 5,1694 zł (polskich złotych – PLN)

£5508 funtów GBP to 28 473,06 złotych (polskich złotych – PLN).

Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną). Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej. W przeszłości stosowany był do tego celu parytet czystego złota.

Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu to m.in.:

  • podaż walut obcych na krajowym rynku,
  • popyt na waluty obce,
  • różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym,
  • stopień reglamentacji waluty,
  • polityka walutowa,
  • stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych,
  • sytuacja międzynarodowa,
  • napięcia polityczne.